فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 پاییز 1398 انجمن علوم سیاسی ایران
نشریه پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تاریخ علم 1735-0573 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X فروردین 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مالی 1024-8153 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال