فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های زبانی 1026-2288 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های فقهی 2008-8388 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 پاییز و زمستان 1397 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
پژوهشهای جغرافیای انسانی 2008-6296 پاییز 1398 دانشگاه تهران
پژوهشهای روستایی 2008-7373 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X دی 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مالی 1024-8153 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
توسعه کارآفرینی 2008-2266 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-6296 eISSN: 2423-7736
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی قدیری معصوم
  سردبیر: دکتر کرامت الله زیاری، دکتر فضیله دادورخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (پاییز 1398)
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 129 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال