فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۴۱ تا ۴۵ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله طب اورژانس ایران تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه طب توانبخشی 2251-8401 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1735-7756 تابستان 1399 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1683-4844 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه فقه پزشکی 2008-8620 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-8620
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
  سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال