فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۳۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1960 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر ساکی
Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Spring 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Animal Science 2251-628X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Applied Chemical Research 2008-3815 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2019 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2018 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Applied Linguistics 1735-1634 2018 دانشگاه خوارزمی
Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Nov2019 دانشگاه اصفهان
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Jun 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Archives in Military Medicine 2345-5071 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-628X eISSN: 2251-631X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا صیداوی
  سردبیر: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-1186 eISSN: 2423-5784
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی محمد لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-3815 eISSN: 2008-3823
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر عباس احمدی
  سردبیر: دکتر علی محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 1735-1634
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمودرضا عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2251-743X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
 • pISSN: 2345-5071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین لشکری
  سردبیر: دکتر علیرضا خوشدل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Jun 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال