فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۴۱ تا ۴۵ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
گیاهان دارویی 1684-0240 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
گیلان ما بهار و تابستان 1398 دکتر محمدعلی فائق
گیلگمش بهار 1398 آرش نورآقایی
گیله وا 1023-8735 آذر و دی 1398 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر شمسعلی رضازاده
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (پاییز 1398)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 9 (بهار 1398)
 • pISSN: 1023-8735
  دوماهنامه فرهنگی, هنری و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: محمد تقی پوراحمد جکتاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال