فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه امام حسین (ع)
علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
علوم باغبانی 2008-4730 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی ایران 2008-482X پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 پاییز 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
علوم پزشکی پارس 2008-7993 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1023-5922 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم پزشکی رازی 7043-2228 آذر 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
علوم پزشکی صدرا 2322-4339 مهر 1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 2423-7507 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علوم پیراپزشکی و توانبخشی 2322-5238 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علوم تربیتی 8817-2008 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی بهار و تابستان 1398 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1735-7756 زمستان 1398 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|
 • دوفصلنامه حدیث و علوم مرتبط به زبان عربی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث
  مدیر مسئول: محمد محمدی الری شهری
  سردبیر: سیدعلی قاضی عسکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (زمستان 1386)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر علی محمد ولوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (بهار 1387)
 • pISSN: 1607-9884
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر شایسته سپهر
  سردبیر: دکتر یحیی فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1389)
 • pISSN: 7043-2228 eISSN: 7051-2228
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی جوادموسوی
  سردبیر: دکتر مرتضی فلاح پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 186 (آذر 1398)
 • eISSN: 2322-4339
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی ایمانیه
  سردبیر: دکتر امیررضا دهقانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال