فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 خرداد 1399 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی فسا
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 فروردین 1399 دانشگاه علوم پزشکی قم
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260 تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1606-7487 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652x خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1396 دکتر احسان پوراسماعیل
دو ماهنامه دانشور پزشکی 1028-3188 اردیبهشت 1399 دانشگاه شاهد
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 زمستان 1398 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
مجله دانشکده پرستاری ارتش زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال