فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانش شهرسازی 2645-5412 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دانش علفهای هرز 1735-3548 بهار و تابستان 1398 انجمن علوم علف های هرز ایران
دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 بهمن 1398 مهندس اردوان نجفی
دانش فراوری خوراک پاییز 1398 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث بهار 1398 محمدمهدی احسانی فر
دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 2345-3753 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 بهار 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2322-1070 eISSN: 2645-3622
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر مهران نصرت اللهی
  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال