فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۴۱ تا ۴۷ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جغرافیای طبیعی 2008-5656 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
جلوه هنر 1607-9868 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
جمعیت پاییز و زمستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
جنگل ایران 2008-6113 پاییز 1398 انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 پاییز 1398 دانشگاه تهران
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 24 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رحمانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-6113
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن جنگلبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی کیادلیری
  سردبیر: دکتر احسان عبدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال