فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 بهار 1399 دکتر آئیژ عزمی
جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
جغرافیای سیاسی 2476-3136 پاییز 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیای طبیعی 2008-5656 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
جلوه نقش بهار 1390 سید فرهاد آیت اللهی
جلوه هنر 1607-9868 زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
جمعیت پاییز و زمستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
جنگ هنر مس زمستان 1398 و نوروز 1399 سید علی میرافضلی
جنگل ایران 2008-6113 زمستان 1398 انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
جهاد آذر و دی 1387 وزارت جهاد کشاورزی
جهاد روستا دی 1385 معاونت ترویج و نظام بهره برداری
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 25 (زمستان 1398)
 • دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رحمانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • ماهنامه اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی رجب بیگی
  سردبیر: دکتر حسین شیرزاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 280 (آذر و دی 1387)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: معاونت ترویج و نظام بهره برداری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جهانسوز
  سردبیر: فیروز خدابنده لو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 447 (دی 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال