فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 پاییز 1398 دکتر آئیژ عزمی
جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
جغرافیای سیاسی 2476-3136 بهار 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیای طبیعی 2008-5656 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
جلوه نقش بهار 1390 سیدفرهاد آیت اللهی
جلوه هنر 1607-9868 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
جمعیت پاییز و زمستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
جنگ هنر مس پاییز 1398 سیدعلی میرافضلی
جنگل ایران 2008-6113 پاییز 1398 انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 پاییز 1398 دانشگاه تهران
جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
جهاد آذر و دی 1387 وزارت جهاد کشاورزی
جهاد روستا دی 1385 معاونت ترویج و نظام بهره برداری
جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1397)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 24 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رحمانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-6113
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن جنگلبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی کیادلیری
  سردبیر: دکتر احسان عبدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • ماهنامه اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی رجب بیگی
  سردبیر: دکتر حسین شیرزاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 280 (آذر و دی 1387)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: معاونت ترویج و نظام بهره برداری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جهانسوز
  سردبیر: فیروز خدابنده لو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 447 (دی 1385)
 • pISSN: 4102-1735
  ماهنامه خبری , تحلیلی , اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امید میرچولی
  سردبیر: امیرحسین تحقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (تیر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال