فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۵۵ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
بیمارستان 2008-1928 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
بیماری های پستان ایران پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 پاییز 1398 دکتر علی اکبر ولایتی
بیماریهای گیاهی 0006-2774 بهار 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 زمستان 1398 انجمن ژئوپلیتیک ایران
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
بیهوشی و درد 2228-6659 پاییز 1398 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 پاییز 1398 انجمن بیوتکنولوژی ایران
بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-1928
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اخوان
  سردبیر: دکتر محمد عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 3 (1398)
 • pISSN: 2228-6659 eISSN: 2322-3324
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمودرضا آل بویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال