فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 بهار 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
آموزش دندانپزشکی بهمن و اسفند 1384 دکتر بهزاد حسینی
آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1398
آموزش عالی ایران بهار 1398 انجمن آموزش عالی ایران
آموزش علوم دریایی 2538-3655 زمستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
آموزش مهندسی ایران 1607-2316 زمستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
آموزش و اخلاق در پرستاری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 پاییز 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آموزش و سلامت جامعه 2150-2383 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ایلام
آموزه های حدیثی بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق
آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
|
 • pISSN: 2382-9613
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر امیرحسین یاوری بافقی
  سردبیر: دکتر سید حمید خدادادحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 2538-3655
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر پیمان جعفری طهرانی
  سردبیر: دکتر سید محمد میرکمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1607-2316
  فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود یعقوبی
  سردبیر: دکتر پرویز دوامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (زمستان 1398)
 • pISSN: 3277-2423 eISSN: 2476-6488
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (پاییز 1398)
 • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
  سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال