فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
ماهنامه آموزش دندانپزشکی بهمن و اسفند 1384 دکتر بهزاد حسینی
دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1399
مجله آموزش عالی ایران تابستان 1398 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 بهار 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1399 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مجله آموزش و سلامت جامعه 2150-2383 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
فصلنامه آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
|
 • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
  سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-9378
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 30 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال