فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۲۱ تا ۳۵ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1398 انجمن علوم علف های هرز ایران
زراعت دیم ایران 2345-203X شهریور 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1399 دانشگاه تربت حیدریه
علوم زراعی ایران 5540-1562 زمستان 1398 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 زمستان 1398 دانشگاه تهران
علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
|
 • pISSN: 1735-0670 eISSN: 2588-6010
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
  مدیر مسئول: سیدباقر محمودی، دکتر داریوش طالقانی
  سردبیر: دکتر داریوش طالقانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-203X eISSN: 2345-6876
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
  مدیر مسئول: صابر گلکاری
  سردبیر: خشنود علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2383-225X eISSN: 2476-3780
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-403x eISSN: 2676-6949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا شکوه فر
  سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال