فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 بهار 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 تابستان 1399 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
|
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال