فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 زمستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهندسی منابع آب 2008-6377 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
هواشناسی کشاورزی 2345-3419 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
|
 • pISSN: 2251-7359
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
  مدیر مسئول: مهندس محسن بنی اسدی
  سردبیر: دکتر محمدجواد خانجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال