فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mycologia Iranica 2382-9664 Summer and Autumn 2018 انجمن قارچ شناسی ایران
Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2020 انجمن کنه شناسی ایران
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Plant Molecular Breeding 2322-3332 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Plant Physiology and Breeding 2008-5168 2018 دانشگاه تبریز
Plant Production 1735-6814 Mar 2020 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Podoces 1735-6725 2018
Poultry Science Journal 2345-6604 Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Rangeland Science 2008-9996 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Zoonotic Diseases 2476-535X Autumn 2018 دانشگاه تبریز
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 آذر و دی 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
آبزیان زینتی 2423-4575 زمستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 بهمن و اسفند 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
|
 • pISSN: 2252-0287
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  سردبیر: امید رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer and Autumn 2018)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 1735-6814
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، Mar 2020)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2195-3228
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  مدیر مسئول: دکتر پیام نجفی
  سردبیر: پروفسور حسین پورمقدس
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2476-535X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر عادل صابری وند
  سردبیر: دکتر محمدعلی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2423-5474
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-4757 eISSN: 2423-396x
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ولی زاده
  سردبیر: دکتر امیر فتوت
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال