فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 پاییز 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مهندسی متالورژی 1563-1745 بهار 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مواد پر انرژی 1735-3629 زمستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 پاییز 1398 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد نوین 2228-5946 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوریهای پیشرفته 2008-4269 پاییز 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
نانو مواد 2008-6156 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-3226 eISSN: 2423-3234
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
  مدیر مسئول: دکتر کامران امینی
  سردبیر: دکتر علی شکوه فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال