فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
سوخت و احتراق 2008-3629 پاییز 1398 انجمن سوخت و احتراق ایران
صوت و ارتعاش 2383-1839 بهار و تابستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه قوچان
فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X بهمن 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی مکانیک 1605-9719 مرداد و شهریور 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک 2228-5148 بهار 1399 دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 فروردین 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 پاییز 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی هوانوردی 9449-1735 پاییز و زمستان 1397 انجمن هوافضای ایران
مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
|
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 15 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1028-7167
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدتقی احمدیان، دکتر سعید سهراب پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 2 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال