فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عمران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 پاییز 1398 انجمن برق آبی ایران
علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x پاییز 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
فناوری حمل و نقل 5567-8222 پاییز و زمستان 1396 وزارت راه و شهرسازی
مجله عمران و پروژه 2676-511X آبان 1398 دکتر علی قربانی
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات عمران شهری 2588-4735 تابستان 1398 دکتر پاکزاد آزادخانی
مهندسی ترافیک 2322-1143 زمستان 1394 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل 2008-6598 زمستان 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 تابستان 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
مهندسی عمران شریف 1028-7167 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 آذر و دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 خرداد و تیر 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 شهریور 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی و مدیریت ساخت بهار 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
|
 • pISSN: 1735-515x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازه های فولادی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید صادق آذر
  سردبیر: دکتر فرهاد دانشجو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 26 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2476-3977 eISSN: 2538-2616
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا هوائی
  سردبیر: دکتر حمزه شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال