فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
الکترومغناطیس کاربردی بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
انرژی ایران 1028-3706 پاییز 1397 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1398 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
صنایع الکترونیک 1683-0857 تابستان 1398 صنایع الکترونیک ایران
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
فرماندهی و کنترل انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه کاشان
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی برق 2008-7799 Autumn 2019 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 زمستان 1398 دکتر حسن غفوری فرد
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
مهندسی و مدیریت انرژی زمستان 1398 دانشگاه کاشان
هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
کنترل 2008-8345 پاییز 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
|
 • pISSN: 1028-3706
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید چیت چیان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد صادق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1397)
 • pISSN: 5574-1608
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: کسری برکشلی
  سردبیر: علی کافی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر حسین شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 6)
 • pISSN: 2008-4854
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین فریدون
  سردبیر: پروفسور نیما امجدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-7799 eISSN: 2538-3051
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  مدیر مسئول: دکتر اصغر عسگری
  سردبیر: دکتر ابراهیم بابایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و نهم شماره 3 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سیدعلی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال