فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Chemical Engineering 1735-5397 Spring 2019 انجمن مهندسی شیمی ایران
Civil Engineering 1735-0522 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Summer 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2019 دانشگاه اصفهان
Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter and Spring 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2019 دانشگاه تهران
Engineering 1025-2495 Jan 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Gas Processing Journal 2322-3251 2019 دانشگاه اصفهان
Gas Technology 2588-5596 Aug 2019 انجمن مهندسی گاز ایران
Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
Hydraulic Structures 2345-413X Summer 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
|
 • pISSN: 1735-5397 eISSN: 2008-2355
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی، دکتر نوید مستوفی
  سردبیر: دکتر حسن پهلوان زاده، دکتر مسعود رحیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1735-0522 eISSN: 2383-3874
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  سردبیر: دکتر محمدحسن بازیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 12 (Dec 2019)
 • pISSN: 2322-4088 eISSN: 2322-3936
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد پویان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-4460 eISSN: 2383-0417
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ترک لادنی
  سردبیر: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری، نغمه سادات سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Aug 2019)
 • pISSN: 2345-508X eISSN: 2383-3068
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق ولی پور
  سردبیر: دکتر سیف الله سعدالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد اشرفی
  سردبیر: دکتر علی حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال