فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X 2019 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Summer 2019 انجمن مهندسی شیمی ایران
International Journal of Civil Engineering 1735-0522 Jun 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Civil Engineering and Materials Application 2676-232X Autumn 2019 آکادمی پندار
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Winter and Spring 2020 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal on Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Journal of Computing and Security 2322-4460 Winter-Spring 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Summer-Autumn 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2020 دانشگاه تهران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Autumn 2020 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 winter-spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
|
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (May 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال