فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۲۱ تا ۳۵ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
زیست شناسی تکوینی 2008-629X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 1735-5028 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی کاربردی 2251-7901 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سلول و بافت 2228-7035 تابستان 1398 دانشگاه اراک
علوم و فنون دریایی 2008-8965 بهار 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 مهر و آبان 1398 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2228-7035 eISSN: 2345-3567
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مومنی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال