فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 پاییز 1398 پژوهشکده پولی و بانکی
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد کلان 2322-1178 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 پاییز 1398 سازمان امور مالیاتی کشور
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1027-9024 بهار 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه تامین اجتماعی 0781-1563 پاییز 1398 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 زمستان 1398 پژوهشکده مطالعات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 بهار 1399 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
فصلنامه روند 2228-7892 بهار و تابستان 1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مجله سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (بهار 1399)
 • pISSN: 2252-0597 eISSN: 2588-6568
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال