فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار پاییز 1398 بهنام کبیری
پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 بهار 1398 دکتر سیدرامین غفاری
پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2322-2514 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
پژوهشهای جغرافیای انسانی 2008-6296 پاییز 1398 دانشگاه تهران
پژوهشهای روستایی 2008-7373 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 تابستان 1398 دکتر محمدحسین پاپلی آزاد یزدی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی تهران
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 پاییز و زمستان 1398 دکتر حسن افراخته
جغرافیا 7911-124 پاییز 1398 انجمن جغرافیایی ایران، دکتر حسن کامران
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 پاییز 1398 موسسه آموزش عالی قشم
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
جغرافیا و توسعه 1735-0735 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2228-5229 eISSN: 2476-3845
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6296 eISSN: 2423-7736
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی قدیری معصوم
  سردبیر: دکتر کرامت الله زیاری، دکتر فضیله دادورخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (پاییز 1398)
 • pISSN: 7911-124
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران، دکتر حسن کامران
  مدیر مسئول: دکتر حسن کامران
  سردبیر: دکتر عباس سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال