فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 بهار 1399 دانشگاه هرمزگان
نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار تابستان 1399 بهنام کبیری
نشریه پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 پاییز 1398 دکتر سید رامین غفاری
مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2322-2514 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 بهار 1399 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 زمستان1398 دانشگاه خوارزمی
مجله توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 بهار و تابستان 1399 دکتر حسن افراخته
فصلنامه جغرافیا 7911-124 زمستان 1398 دکتر حسن کامران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 بهار 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال