فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5397-2008 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 تابستان 1399 محمدخالد دودمان
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه رفتار حرکتی 2538-273X تابستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 تابستان 1399 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2322-2867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
مجله علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 بهار 1399 مهدی تاراجیان
دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 2322-164X تابستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 1735-224x زمستان 1398 وزارت ورزش و جوانان
فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی 2345-2978 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله مطالعات طب ورزشی 1658-2322 بهار و تابستان 1393 پژوهشگاه علوم ورزشی
|
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال