فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری 2345-2196 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 1029-0117 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده 2322-4274 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شیراز
نشریه پژوهش های تربیتی 1024-3402 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1397 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1021-5107 بهار 1399 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 1735-0999 پاییز و زمستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه سبک زندگی 2476-3101 پاییز و زمستان 1398 حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
نشریه تاملات اخلاقی 2676-4810 بهار 1399 دانشگاه زنجان
نشریه تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
نشریه تدریس پژوهی 2476-5686 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه تربیت اسلامی 1735-4536 تابستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه تعلیم و تربیت 4133-1017 تابستان 1399 وزارت آموزش و پرورش
نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 مرداد و شهریور 1398 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
دو فصلنامه تفکر و کودک 2383-0700 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 2588-3488 پاییز 1398 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال