فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی تابستان 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد های روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی بهار 1399 حکیم سحاقی
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X بهار 1399 دانشگاه سمنان
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه بهار 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 پاییز 1399 دکتر جواد اژه ای
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه روانشناسی خانواده 2423-4060 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی شناختی 2345-5780 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه روانشناسی معاصر 2008-1243 بهار و تابستان 1398 انجمن روانشناسی ایران
|
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال