فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دستاوردهای روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی پاییز 1398
روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روان شناسی بالینی 2008-501X پاییز 1398 دانشگاه سمنان
روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
روان شناسی مدرسه زمستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
روان شناسی کاربردی 2008-4331 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی 1680-8436 زمستان 1398 دکتر جواد اژه ای
روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روانشناسی تربیتی 2538-3183 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی خانواده 2423-4060 بهار وتابستان 1398 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
روانشناسی سلامت 2322-1283 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
روانشناسی شناختی 2345-5780 زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
روانشناسی معاصر 2008-1243 پاییز و زمستان 1397 انجمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامی پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 2538-3183 eISSN: 2538-3191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر حبی
  سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال