فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تاریخ فلسفه 2008-9589 زمستان 1398 انجمن علمی تاریخ فلسفه
مجله تاملات فلسفی 3525-8222 بهار و تابستان 1399 دانشگاه زنجان
فصلنامه تحقیقات کلامی 2345-3788 بهار 1399 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مجله تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نشریه جستارهای فلسفه دین 0778-2383 بهار و تابستان 1398 انجمن فلسفه دین ایران
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه حکمت اسرا 2383-2916 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه حکمت اسلامی 2423-5105 پاییز 1398 مجمع عالی حکمت اسلامی
نشریه حکمت سینوی 2538-5275 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه حکمت و فلسفه 1735-3238 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 بهار 1399 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
فصلنامه ذهن 1735-0743 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو فصلنامه شناخت 2008-7322 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه غرب شناسی بنیادی 2383-0581 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه فلسفه دین 2008-7063 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله فلسفه علم 2383-0722 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سید محمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-0743
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر علیرضا قائمی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال