فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in English Education 2538-4015 Dec 2019 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Teaching English Language 2538-5488 Summer-Autumn 2019 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Teaching Language Skills 2008-8191 Winter 2019 دانشگاه شیراز
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الشتاء والربیع 2019 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1398
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
ادب عربی 2251-9238 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی 2008-6512 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ادبیات عرفانی 9384-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
ادبیات و پژوهش های میان رشته ای 2676-6566 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2008-6512
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال