فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۵۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Summer 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Jul Aug 2020 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Journal of Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Summer Autumn 2020 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter and Spring 2020 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Mar 2020 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Summer 2020 انجمن شیمی ایران
|
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سید جلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2018)
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال