فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه پیام نور

ردیف ۲۱ تا ۳۸ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
حکمت صدرایی 2322-1992 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
دانش حقوق مدنی 2322-1712 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
روانشناسی سلامت 2322-1283 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
عصب روانشناسی 2476-5023 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مطالعات داستانی بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
مطالعات روش شناسی دینی پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 2383-1758 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال