فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه اصفهان

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه انقلاب اسلامی تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
ریاضی و جامعه 2345-6493 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
فنون ادبی 2008-8027 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Spring-Summer 2019 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2008-6571
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم سلیمی
  سردبیر: دکتر محمودرضا گشمردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (Spring-Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال