فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه معارف قرآنی 2008-9252 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
حکمت و فلسفه 1735-3238 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دولت پژوهی 2476-2806 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی تربیتی 2538-3183 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
سراج منیر 2228-6616 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن پژوهی ادبی 1735-1170 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات دانش شناسی 2476-387X پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-3183 eISSN: 2538-3191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: دکتر محمدکاظم شاکر، دکتر عباس اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1397)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرهنگ و زبان های باستانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال