فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2020 دانشگاه تهران
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Winter 2020 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 پاییز 1399 دانشگاه تهران
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سید محمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال