فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۳۴ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 بهار 1399 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
دو فصلنامه شناخت 2008-7322 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله صفه 1683-870X پاییز 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 بهار 1399 انجمن مطالعات راهبردی
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1683-870X eISSN: 2645-5900
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
  سردبیر: دکتر حمید ندیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال