فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
روان شناسی کاربردی 2008-4331 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 پاییز 1398 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
شناخت 2008-7322 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
صفه 1683-870X زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
علوم محیطی 1735-1324 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 تابستان 1398 انجمن مطالعات راهبردی
نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1683-870X eISSN: 2645-5900
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
  سردبیر: دکتر حمید ندیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال