فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2322-2514 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 فروردین و اردیبهشت 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ پژوهی 2008-1448 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهای نوین ادبی 2008-7187 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیای سیاسی 2476-3136 بهار 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-1448
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: جلیل قصابی گزکوه
  سردبیر: علی باغ دار دل گشا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1397)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال