فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2322-2514 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 آذر و دی 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تاریخ پژوهی 2008-1448 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیای سیاسی 2476-3136 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه دیرینه شناسی 2345-2153 بهار و تابستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال