فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 تابستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 مرداد 1398 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و فنون شیلات 2322-5513 پاییز 1397 دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 2423-3757 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X مرداد و شهریور 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 مهر 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
هیدرولیک 2345-4237 تابستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
|
 • pISSN: 2322-5513 eISSN: 2476-6887
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
  سردبیر: دکتر صابر خدابنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1027-5940
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی یزدیان ورجانی
  سردبیر: دکتر مهدی معرفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1388)
 • pISSN: 2476-6763 eISSN: 2476-6763
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد دانشجو
  سردبیر: دکتر مسعود قدسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (1398)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال