فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nutrition & Food Technology Research 2383-0441 Jan-Mar 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Ophthalmic & Vision Research 2008-322X Apr-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of pediatric nephrology 2345-3176 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Pediatric Surgery 2019 انجمن جراحان کودکان ایران
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 1735-0328 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2019 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Social Determinants of Health 2423-7337 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Urology Journal 1735-1308 Jul-Aug 2020 مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
فصلنامه اخلاق پزشکی 2008-4374 1399 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه پژوهش در پزشکی 5311-1735 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله پژوهش در دین و سلامت 2383-4323 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ پزشکی 8320-2251 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه سلامت اجتماعی 2383-3033 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Dec 2019)
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 1735-1308 eISSN: 1735-546X
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش
  سردبیر: دکتر عباس بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 80، Jul-Aug 2020)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال