فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019
Sport Studies for Health 2588-5782 Oct 2019 دانشگاه بین المللی امام خمینی
Sports Medicine 2008-000X Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Statistical Research of Iran 1735-1294 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده آمار
Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Supply and Operations Management 2383-1359 Autumn 2019 دانشگاه خوارزمی
Surgery and Trauma 2345-4873 2019 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
|
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2345-4873
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر احمد آموزشی
  سردبیر: دکتر مهران هیرادفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (پیاپی 504، Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال