فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2588-3038 Autumn-Winter 2019 دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Winter Spring 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in Cardiovascular Medicine 2251-9572 Apr Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Jun 2020 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research in Health Sciences 2228-7795 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی همدان
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Research in Medical Sciences 1735-1995 July 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research in Molecular Medicine 2322-1348 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Research in Pharmaceutical Sciences 1735-9414 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research Journal of Pharmacognosy 2345-4458 Winter 2020 انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران
Journal of Research on History of Medicine 2251-886X Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Winter and Spring 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Fall 2017 پژوهشکده مطالعات راهبردی
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Rheumatology Research 2476-5856 Summer 2019 انجمن روماتولوژی ایران
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سید محمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Fall 2017)
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدجواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال