فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۲۱ تا ۳۸ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in Cardiovascular Medicine 2251-9572 Oct-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Education 2538-4015 Dec 2019 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Research in Health Sciences 2228-7795 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Research in Medical Sciences 1735-1995 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research in Molecular Medicine 2322-1348 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Research in Pharmaceutical Sciences 1735-9414 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research on History of Medicine 2251-886X Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Fall 2017 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
Reviews in Clinical Medicine 2345-6256 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Rheumatology Research 2476-5856 Spring 2019 انجمن روماتولوژی ایران
Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Ruminants Health Research 2008-4994 Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علوم انسانی - زبان و ادبیات فرانسه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2228-7795
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: پروفسور غلامحسین صدری
  سردبیر: پروفسور حسین محجوب
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 4 (Fall 2019)
 • eISSN: 2251-886X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا حاتم
  سردبیر: دکتر علیرضا مهدی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Nov 2019)
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Fall 2017)
 • pISSN: 2345-6256 eISSN: 2345-6892
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر جواد آخوندیان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا کیانی فر، حمیدرضا کیانفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال