فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2383-4498 Summer-Autumn 2017 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pharmacology and Therapautics 1735-2657 2018 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Physical Treatments Journal 2423-5830 Spring 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Physiology and Pharmacology 2476-5236 Dec 2019 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Plant Molecular Breeding 2322-3332 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Plant Physiology and Breeding 2008-5168 2018 دانشگاه تبریز
Plant Production 1735-6814 Dec 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Plastic Surgery 2228-7914 Jan 2020 دکتر علی منافی
Podoces 1735-6725 2018
Political Science 2228-6217 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Pollution 2383-451X Winter 2020 دانشگاه تهران
Polymer 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins 2322-2212 Winter-spring 2020 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Poultry Science Journal 2345-6604 Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2588-4441 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Preventive Medicine 2008-7802 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|
 • pISSN: 2423-5830
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر افسون نودهی مقدم
  سردبیر: دکتر امیرمسعود عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2476-5236 eISSN: 2476-5244
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فرشته معتمدی
  سردبیر: دکتر لیلا درگاهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  سردبیر: دکتر مه لقا قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 1735-6814
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، Dec 2019)
 • pISSN: 2228-7914 eISSN: 2252-0724
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علی منافی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1026-1265
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 12 (2012)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2538-3353
  دوفصلنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر رضا شریعتی نسب
  سردبیر: دکتر حمیدرضا نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Fall-Winter 2016)
 • pISSN: 2008-7802 eISSN: 2008-8213
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی
  سردبیر: دکتر رویا کلیشادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 7 (پیاپی 99، Jul 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال