فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Nursing and Midwifery Research 1735-9066 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Nursing and Midwifery Sciences 2345-5756 jan-mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Nursing and Midwifery Studies 2322-1488 Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Nursing Practice Today 2383-1154 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nutrition and Food Sciences Research 2383-0441 Jan-Mar 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Nutrition and Food Security 2476-7417 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nutrition, Fasting and Health 2345-2587 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritional Sciences and Dietetics 2383-4218 Spring 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
|
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 1735-0751
  فصلنامه فنی و مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نقی پور
  سردبیر: دکتر علی اکبر رنجبر کرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2010)
 • pISSN: 2345-5756
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر هدایت جعفری
  سردبیر: دکتر معصومه باقری نسامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (jan-mar 2020)
 • pISSN: 2322-1488
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محسن ادیب حاج باقری
  سردبیر: دکتر نگین مسعودی علوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan-Mar 2020)
 • pISSN: 2383-1154 eISSN: 2383-1162
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا نگارنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 25 (Winter 2020)
 • pISSN: 2383-0441 eISSN: 2383-3009
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مجید حاجی فرجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Jan-Mar 2020)
 • pISSN: 2476-7417 eISSN: 2476-7425
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسن مظفری خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Feb 2020)
 • eISSN: 2345-2587
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محسن نعمتی
  سردبیر: دکتر گلناز رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2383-4218 eISSN: 2383-4226
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون سیاسی
  سردبیر: دکتر سیدابوالقاسم جزایری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2018)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال