فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه فقه اهل بیت 2476-5562 زمستان 1396 سید محمود هاشمی شاهرودی
نشریه فقه پزشکی 2008-8620 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله فقه حکومتی بهار و تابستان 1398 دکتر محمدتقی دشتی
مجله فقه مقارن 2322-1976 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه فقه و اجتهاد بهار و تابستان 1395 مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
فصلنامه فقه و اصول 2008-9139 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات پاییز و زمستان 1391 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه فقه و حقوق خانواده 2538-5291 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مطهری
نشریه فقه و حقوق نوین 2717-1469 بهار 1399 دکتر عبدالله علیزاده
فصلنامه فقه و حقوق کیفری تابستان 1399 سید مرتضی موسوی تبار
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 بهار 1399 دکتر مسعود گایینی
نشریه فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه فلسفه تربیت 2538-2802 بهار و تابستان 1398 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فصلنامه فلسفه دین 2008-7063 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله فلسفه علم 2383-0722 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-8620
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
  سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال