فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ش)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
شهر پایدار 2476-6631 تابستان 1398 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
شهر سالم تیر 1390 دکتر مامک هاشمی
شهر و ساختمان دی 1398 مهندس علیرضا فرجام
شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
شهرداریها 1606-7495 خرداد و تیر 1398 وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شهرزاد دی 1394
شهرنگار 1631-6927 اسفند 1396 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
شوکران شهریور و مهر 1387 پونه ندایی خرقانی ثابت
شکار و طبیعت 2383-0204 شهریور و مهر 1398 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
شکار و ماهیگیری پاییز 1398 مهدی هروی
شکرشکن مهر 1386 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شکوفه دی 1398 رضا فرشاد
شکیبا بهار و تابستان 1385 دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری
شیر مادر 1396 انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
شیراز 2012
شیرین بیان زمستان 1390 مهندس سعید بهشتی
شیعه پژوهی 4125-2423 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
شیعه شناسی 1735-4722 پاییز 1397 موسسه شیعه شناسی
شیلات 2008-5729 بهار 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2476-6631 eISSN: 2476-6151
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
  سردبیر: دکتر اصغر نظریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1398)
 • ماهنامه طب سنتی ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مامک هاشمی
  سردبیر: محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تیر 1390)
 • ماهنامه فنی و مهندسی, آموزشی, پژوهشی, خبری و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس علیرضا فرجام
  سردبیر: مهندس علی قنبری زهرایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 132 (دی 1398)
 • pISSN: 1606-7495
  ماهنامه برنامه ریزی و مدیریت شهری
  صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهدی جمالی نژاد
  سردبیر: حسین رجب صلاحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (خرداد و تیر 1398)
 • pISSN: 1631-6927
  دوماهنامه GIS و شهرسازی
  صاحب امتیاز: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر قائمی
  سردبیر: راما قلمبر دزفولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (اسفند 1396)
 • ماهنامه خبری, تخصصی
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  مدیر مسئول: مهدی خلفی
  سردبیر: شکور آرین خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1386)
 • فصلنامه آموزشی در زمینه سلامت مادر و کودک
  صاحب امتیاز: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر منصور بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (1396)
 • eISSN: 4125-2423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمدحسن نادم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر علیرضا میرواقفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و دوم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال