فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث پاییز 1398 محمدمهدی احسانی فر
دوفصلنامه دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
نشریه دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 2345-3753 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 بهار 1399 دانشگاه تبریز
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال