فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جستارهای انقلاب اسلامی بهار و تابستان 1398 مرکز اسناد انقلاب اسلامی (پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی)
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله جستار های زبانی 2322-3081 مهر و آبان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 تابستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
نشریه جستارهای فلسفه دین 0778-2383 بهار و تابستان 1398 انجمن فلسفه دین ایران
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در ادب عربی 2676-7716 پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا 7911-124 زمستان 1398 دکتر حسن کامران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 بهار 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 تابستان 1399 دکتر آئیژ عزمی
|
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال