فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهرکرد
جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
جستارهای زبانی 2322-3081 فروردین واردیبهشت 1399 دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای شهرسازی 2789-1735 پاییز و زمستان 1398 محمدحسین جهانشاهی
جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
جستارهای فلسفه دین 0778-2383 بهار و تابستان 1398 انجمن فلسفه دین ایران
جستارهای نوین ادبی 2008-7187 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جشن کتاب 1766-1735 بهار 1387 آرش حجازی
جغرافیا 7911-124 پاییز 1398 انجمن جغرافیایی ایران
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی قشم
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 زمستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
جغرافیا و توسعه 1735-0735 بهار 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2251-7766
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
  سردبیر: دکتر پروین ترکمنی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 7911-124
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن کامران
  سردبیر: دکتر عباس سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال