فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 دکتر شهرام زارع
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
باغ نظر 1735-9635 فروردین 1399 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
بالینی پرستاری و مامایی 2322-4703 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
بانک صادرات ایران پاییز 1389 روابط عمومی بانک صادرات ایران
بانک ملی ایران خرداد 1390 بانک ملی ایران
بانک و اقتصاد 1735-6040 اسفند 1394 مجتبی کردنوری
بانکداری مجازی آبان 1396 دکتر سیدمحسن هاشمی
بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
بخارا 1560-294x خرداد - تیر 1396 علی دهباشی
برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1397 مرکز آمار ایران
بررسی های بازرگانی 1019-682X بهمن و اسفند 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (فروردین 1399)
 • pISSN: 2228-5695
  ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
  سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
 • pISSN: 1735-4730
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر نهلا غروی نائینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1391)
 • pISSN: 2538-2888 eISSN: 2538-2284
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی واعظ
  سردبیر: دکتر ولی خدادادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال