فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه آموزش پزشکی 2322-4940 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 2008-9260 بهار و تابستان 1394 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 بهار 1399 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 بهار 1395 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1398
مجله آموزش عالی ایران تابستان 1398 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 بهار 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 زمستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 زمستان 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مجله آموزش و سلامت جامعه 2150-2383 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
|
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه علمی-ترویجی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1399)
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال