فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 مرداد 1399 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آفاق نور 1735-269X بهار تا زمستان 1397 موسسه معارف اسلامی امام رضا
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه آفتاب اسرار پاییز و زمستان 1388 محمدباقر آل یاسین
فصلنامه آلومینیوم بهار 1392 دکتر سید محمدتقی صالحی
هفته نامه آلومینیوم هفته اول و دوم تیر 1399 دکتر سید محمدتقی صالحی
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1399 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 تابستان 1399 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مجله آموزش پرستاری فروردین و اردیبهشت 1399 انجمن علمی پرستاری ایران
دو فصلنامه آموزش پزشکی 2322-4940 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 2008-9260 بهار و تابستان 1394 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1399)
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه علمی-ترویجی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال