فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۳۶۱ تا ۳۸۰ از ۴۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
مجله پژوهشهای حقوقی 1682-9220 تابستان 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 پاییز 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه پژوهشهای روان شناختی 1019-9616 بهار و تابستان 1398 دکتر رضا زمانی
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام 2322-2980 زمستان 1398 انجمن مطالعات جهان اسلام
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 آذر و دی 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 بهار 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
|
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1682-9220
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال