فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۴۱ تا ۲۶۰ از ۲۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن 1735-7616 پاییز 1398 انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی منابع معدنی 2538-5143 زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهندسی مکانیک 1605-9719 بهمن و اسفند 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک 2228-5148 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 خرداد 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 پاییز 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 فروردین 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 شهریور 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی هوانوردی 9449-1735 پاییز و زمستان 1397 انجمن هوافضای ایران
مهندسی و مدیریت انرژی زمستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت ساخت پاییز و زمستان 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 پاییز 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پر انرژی 1735-3629 زمستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 پاییز 1398 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد نوین 2228-5946 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوریهای پیشرفته 2008-4269 زمستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
|
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1028-7167
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدتقی احمدیان، دکتر سعید سهراب پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2322-1305
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس سقایی
  سردبیر: دکتر محمد بامنی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال